������������������������������������������������������������

ID : 179484
Brand : Dr.Ed and Toys
Last Update : 25/09/2564 09:25 Preview : 2,390
ฝึกกระบวนการนับตัวเลข (Counting Number) สำหรับเด็กเล็ก ของเล่นได้รับการรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัย - ASTM F963-96A (USA) - EN-71 (EU) - C.E. - TIS-685-3 (มอก. ของเล่น)
ID : 179485
Brand : Educational Toys Mathematics 2 - Decimal System
Last Update : 25/09/2564 09:25 Preview : 2,437
เครื่องมือที่ใช้สำหรับแนะนำระบบทศนิยมให้แก่เด็ก, โดยเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวแทนของลำดับชั้นของตัวเลข (Hierachy of Numbers) ที่สามารถให้เด็กมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม-จับต้องได้ โดยจำนวนและค่าของระบบทศนิยมจะถูกแสดงผ่านเครื่องหมาย (Operator) บวก ลบ คูณ หาร
ID : 179486
Brand : Educational Toys - Sensorial
Last Update : 25/09/2564 09:58 Preview : 1,781
เป็นเครื่องมือที่ให้เด็กฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ให้รู้จักรูปทรง การต่อ การกะขนาดตามช่อง รวมไปถึงการรู้จักรูปทรงของสิ่งต่างๆ (Geometric)